0

Garage 01 โรงจอดรถสร้างด้วยอิฐบล็อคนาโน

Garageแบบโรงรถ ที่ก่อสร้างด้วยอิฐบล็อค นาโน ซึ่งจะมีตั้งแต่ 1 คัน จนถึง 3 คัน ในช่วงเสาเดียว และ โครงเสาช่วงเดียวและหลายๆโครงเสา แบบโรงรถสาธารณะ หรือ ออกแบบโรงรถตามที่ท่านต้องการ